Informace

Koronavirus COVID 19

Zpráva Rady vlády k dopadům epidemie COVID-19 do duševního zdraví populace ČR
https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/01/Dopady-krize-zp%C5%AFsoben%C3%A9-koronavirem-SARS-CoV-2-a-du%C5%A1evn%C3%ADho-zdrav%C3%AD-populace-%C4%8CR.pdf

Výzkum z krizových linek – epidemie COVID-19 (dopady a potřeby)
https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/01/Mapov%C3%A1n%C3%AD-v%C3%BDzev-p%C5%99i-poskytov%C3%A1n%C3%AD-slu%C5%BEeb-linek-d%C5%AFv%C4%9Bry-ad-hoc-linek-a-on-line-slu%C5%BEeb-v-souvislosti-s-epidemi%C3%AD-covid19-zpr%C3%A1va-z-v%C3%BDzkumu.pdf

Mobilní aplikace Koronavirus COVID-19

Aplikace je centrální platformou pro klíčové a aktualizované informace pro občany z důvěryhodných zdrojů (Vláda ČR, Ministerstvo zdravotnictví ČR, Ministerstvo vnitra ČR, univerzity, experti). Obsahuje informace o doporučeních a nařízeních, prevenci, krizové připravenosti, odborné psychologické informace pro různé cílové skupiny a situace, adresář dostupných informačních a krizových linek a on-line zdrojů apod.

Důvodem vzniku aplikace bylo přesycení a zahlcení mnoha z nás informacemi i fámami z mnoha stran. Příliš velké množství informací totiž omezuje schopnost člověka tyto vnímat, zpracovávat a racionálně a kriticky vybírat. Proto je důležité mít všechny klíčové a ověřené informace včas a na jednom místě po ruce (v kapse), aplikace se tak stává centrálním bodem pro klíčové informace pro občany ČR i odbornou veřejnost v oblasti koronaviru SARS-CoV-2 a onemocnění COVID-19.

Aplikace je bezplatná, nekomerční a vznikla na bázi dobrovolnické spolupráce mnoha subjektů. Aplikace je zaštítěna Karlovou univerzitou, vznikla ve spolupráci mnoha subjektů: psychologického pracoviště MV ČR, katedry psychologie FF UK, katedry psychologie FSS MUNI, psychologického pracoviště MV-GŘ HZS ČR, Psychologického ústavu Akademie věd ČR, Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje, společnosti Appsisto s.r.o. a dalších. Obsah aplikace je průběžně doplňován a aktualizován. Aplikace je v současné době dostupná v České a Slovenské republice, na dostupnosti z dalších zemí se pracuje.

Aplikace Koronavirus COVID-19 v České republice je bezplatně dostupná pro mobilní telefony s operačním systémem IOS (iPhone Apple) přes App Store zadáním názvu, příp. použitím odkazu či QR kódu. Dále je také dostupná pro všechny ostatní mobilní telefony s operačním systémem Android – je publikována v oficiálním obchodě Google Play, kde ji však v současnosti nevyhledáme pomocí klíčového slova, ale musíme ji do mobilního telefonu stáhnout pomocí odkazu nebo QR kódu.

   

Ministerstvo vnitra ČR

Hasičský záchranný sbor ČR

Policie ČR

Spolupracující organizace

 • Jak žít spolu a s virem – leták pro občany (pdf, 90 kB) Psychosociální intervenční tým: leták se zásadami pro pomoc sobě a druhým s názvem „Jak žít spolu a s virem“ z 20.3. 2020. Jeho cílem je podpořit společné zvládání pandemie koronaviru. „Ať chceme nebo nechceme, patříme k sobě a potřebujeme se. Nejsme v tom sami.“

Mezinárodní spolupráce psychologů: Stálý výbor pro psychologii krizí, katastrof a traumatu EFPA

Evropská federace psychologických asociací (v angličtině)

Role psychologů v Evropě (stažení souboru) Brusel, 16. března 2020

Koronavirus nebo také COVID-19 je nyní hlavním problémem veřejného zdraví v celé Evropě. EFPA, jako evropská zastřešující organizace pro psychology, by se s vámi chtěla podělit o vodítka a možné postupy pro psychology ve svých členských asociacích.

Poskytování psychologické podpory v první linii
Jako psychologové vidíme naši hlavní prioritu ve využívání našich psychologických znalostí k podpoře správné komunikace o viru, abychom se vyhnuli zbytečné úzkosti a zároveň podporovali lidi, kteří jsou virem zasaženi. Proto je níže uvedeno několik užitečných rad, jak můžeme komunikaci o viru pojmout, a několik tipů na postupy psychologické první pomoci.

 1. Reagujte na místní situaci: Protože se situace v jednotlivých zemích velmi liší, prosím, přizpůsobte se specifické situaci ve vaší zemi. Doporučujeme proto našim členským asociacím, aby kontaktovaly místní zdravotnické autority a podporovaly jejich oficiální vyhodnocení a pokyny.
 2. Získejte fakta: pomáhejte lidem tím, že je podpoříte, aby vyhledávali správná fakta. Vlády poskytují objektivní informace o viru ve vaší zemi prostřednictvím webových stránek, na které můžete odkazovat. Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) má na internetu pravidelně aktualizovanou speciální webovou stránku věnující se koronaviru: https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china
 3. Komunikujte s dětmi: diskutujte o zprávách týkajících se koronaviru – pomozte dětem získat pravdivé a věku přiměřené informace. Rodiče mohou také pomoci zmírnit dopady stresu na děti tím, že zaměří jejich pozornost na běžnou rutinu a denní rozvrh. Pamatujte, že děti budou sledovat chování rodičů a jejich emocionální reakce, aby získaly vodítka pro zvládání vlastních pocitů.
 4. Zůstaňte (bezpečně) ve spojení: Udržování přirozených sociálních sítí může posílit pocit normality a poskytnout cenný prostor pro sdílení pocitů a zmírnění stresu. Povzbuzujte lidi, aby sdíleli užitečné informace z vládních webových stránek s přáteli a rodinou. I v případě karantény mohou lidé stále na dálku udržovat kontakt s druhými.
 5. Zvládání karantény: Prof. Atle Dyregrov, bývalý člen naší komise pro krizi, trauma a psychologii katastrof vypracoval text, který poskytuje velmi užitečné informace o tom, jak se vypořádat s karanténou: https://krisepsykologi.no/how-to-cope-with-quarantine-isolation/. Časopis The Lancet zveřejnil zajímavou přehledovou studii o psychologických dopadech karantény a možnostech jejich redukce: https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30460-8/fulltext
 6. Podpořte lidi, aby hledali další pomoc: Jednotlivci, kteří cítí zahlcující nervozitu, přetrvávající smutek nebo jiné dlouhodobé reakce, které nepříznivě ovlivňují jejich pracovní výkon nebo mezilidské vztahy, by měli vyhledat konzultaci s vycvičeným a zkušeným odborníkem na duševní zdraví.
 7. Podporujte bezpečnost: lidé mohou zvýšit bezpečnost dodržováním pokynů k osobní ochraně, dále dodržováním protiopatření v oblasti životního prostředí a protiopatření v omezení sociálních kontaktů a cestování – protiopatření vysvětlená ECDC: „Vodítka pro nefarmakologická protiopatření“ https://www.ecdc.europa.eu/en/news-events/online-micro-learning-activities-on-COVID-19

Většina těchto vodítek byla upravena místními zdravotnickými autoritami. Znovu bychom vás chtěli podpořit, abyste se na ně obrátili a využili těchto vodítek k podpoře obecné populace. Světová zdravotnická organizace (WHO) také vydala podobná užitečná vodítka „Balíček komunikace rizik spojených s COVID-19 určený pro zdravotnická zařízení“. https://iris.wpro.who.int/bitstream/handle/10665.1/14482/COVID-19-022020.pdf

Vodítka pro poskytování online konzultací jako přidané hodnoty během období omezení sociálních kontaktů z důvodu karantény: http://www.efpa.eu/covid-19/provision-of-online-consultation
Online konzultace, zejména prostřednictvím videochatu, jsou proveditelnou online alternativou psychologické péče a terapie. Většina psychologů stále dává přednost osobnímu kontaktu se svými klienty nebo pacienty hledajícími pomoc nebo podporu.

Nicméně z důvodu ochrany nejen vlastního zdraví, ale také zdraví těch, kteří k nám přicházejí pro pomoc, a společnosti jako celku, bychom co nejvíce měli prozkoumávat možné alternativy. Výzkum ukazuje, že účinnost takových telefonických či online konzultací je o něco méně optimální, přesto jsou výsledky této péče srovnatelné s péčí konvenční.

Webová stránka EFPA pojednává o některých základních bodech, které pro krátkodobé zavedení online konzultací chceme zdůraznit: http://efpa.eu/covid-19/provision-of-online-consultation

Vodítka pro etickou a účinnou praxi již nějakou dobu existují (např. od EFPA http://ethics.efpa.eu/download/91e1fdcfb3e0879e15620d2decdbd590/ a Americké psychologické asociace – https://www.apa.org/practice/guidelines/telepsychology).
Prodiskutujte tuto možnost se svými klienty (nejlépe po telefonu), vysvětlete jim důvody a zdůrazněte důležitost dočasného přechodu na online konzultace. V ideálním případě to udělejte pouze s klienty nebo pacienty, s nimiž jste se již setkali tváří v tvář, takže víte, jak v případě nutnosti optimálně zasáhnout také ve skutečném světě, zejména u naléhavých případů, např. rizika sebepoškození nebo sebevraždy.

 1. Ujistěte se, že jste vy i váš klient v soukromém prostoru a jsou omezeny rušivé vlivy.
 2. Zajistěte dostatek času na řešení případných technických problémů.
 3. Spolehněte se na profesionální videokonferenční nástroje přizpůsobené pro online konzultace. Nespoléhejte se na programy jako Facebook Messenger, WhatsApp, Skype nebo Telegram. V případě jakýchkoliv pochybností kontaktujte asociaci, jejímž jste členem, nebo vnitrostátní orgány poskytující vhodné nástroje (např. Skype for Business je povolen v Norsku, Zoom ve Švédsku) nebo si vyhledejte příslušné předpisy.
 4. Nepoužívejte veřejný počítač, po sezení se odhlaste a udržujte svůj operační systém či aplikace aktuální.
 5. V případě, že ve svém počítači zjistíte narušení bezpečnosti, informujte své pacienty, informujte policii a vyhledejte pomoc odborníka na IT zabezpečení.

Průběžně se informujte: web EFPA, NewsMag a Workplace
Jakmile získáme nové informace nebo nová vodítka, která jsou pro psychology relevantní, budeme webové stránky EFPA aktualizovat. Budeme vás také informovat o tom, jak se naše členské asociace vypořádávají s krizí http://efpa.eu/covid-19/how-do-our-member-associations-deal-with-the-crisis _ toto je stále probíhající projekt a naše stránka se denně aktualizuje.

Pro další informace nebo kontakt s našimi skupinami vytvoříme Workplace skupinu „COVID-19 – otázky a odpovědi“, kde můžete klást své dotazy. Všichni členové a skupiny EFPA budou mít k Workplace skupině přístup a budou moci klást otázky, zahájit diskusi a získat odpověď od jednoho z našich odborníků, ale žádáme vás, abyste byli trpěliví, většina našich kolegů nyní pracuje z domova a potýká se s logistickými a organizačními problémy (instalace e-learningu, univerzity a školy jsou zavřené, v některých zemích jsou (částečně) zavřené všechny restaurace, nepotravinářské obchody či hospody, děti jsou doma,… atd.).

Za Výkonnou radu EFPA
S pozdravem,
Christoph Steinebach
EFPA President

Mobilní aplikace První psychická pomoc

Co je to? Volně dostupná softwarová aplikace určená pro chytré telefony, tablety a další zařízení (verze pro Android, iOS), která obsahuje základní vodítka pro poskytování první psychické pomoci. Je to pomůcka s možnostmi pomoci lidem v těžkých životních situacích.
Co je první psychická pomoc? Je to základní pomoc v tíživých situacích, např. v neštěstí, během katastrof apod. První psychickou pomocí se rozumí soubor jednoduchých postupů, jejichž cílem je stabilizace psychického stavu tak, aby se situace pro zasaženého člověka již nezhoršovala. Zajištění základních lidských potřeb včetně podpory pocitu bezpečí a předání do další péče.
Co je obsahem aplikace? Jak lidé v různém věku reagují na stres, o jejich stresových reakcích a obranných mechanismech. Jaké jsou kroky první psychické pomoci v různých situacích a v kontaktu s lidmi, kteří komunikují s ohledem na své znevýhodnění v dané situaci (např. zdravotní znevýhodnění, kulturní odlišnosti apod.). Doporučení, jak se záchranáři mohou sami o sebe postarat po náročném zásahu v terénu. Kontakty na navazující odborné služby a informační weby (např. krizová centra, občanské poradny, telefonické krizové linky apod.).
Komu je aplikace určená? Příslušníkům bezpečnostních sborů (zejména hasičům, policistům a zdravotníkům), pracovníkům humanitárních organizací, spolupracujícím nestátním neziskovým organizacím, a všem, kdo mají zájem pomáhat druhým a hledají způsob, jak na to.
Z čeho aplikace vychází? Aplikace navazuje na vzdělávání, které absolvují příslušníci bezpečnostních sborů a další zájemci z řad nestátních neziskových organizací, státní správy a samosprávy a dalších organizací, kteří se podílejí na poskytování psychosociální pomoci lidem zasaženým mimořádnou událostí. Rámcově vychází aplikace z odborných příprav s názvem První psychická pomoc I a II, které vytvořila Psychologická služba Hasičského záchranného sboru ČR.
Kdo aplikaci vytvořil? S myšlenkou přišel David Dohnal, psycholog Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje, na aplikaci pak pracovala Pracovní skupina Sekce pro psychologii krizí, katastrof a traumatu při Českomoravské psychologické společnosti (viz Kontakty) ve spolupráci s dalšími psychology Hasičského záchranného sboru ČR a do zdárného finále ji dotáhlo Psychologické pracoviště MV-generálního ředitelství HZS ČR. Poděkování patří týmu mobilních vývojářů sdružení CZ.NIC z. s. p. o.
Jaká je cena aplikace? Aplikace s operačním systémem pro Android a iOS je zdarma, volně ke stažení na Google Play pod názvem První psychická pomoc.
Jsou nějaká omezení v této aplikaci? Uživatel nepotřebuje zvláštní dovednosti a znalosti při užívání aplikace. Výhodou je absolvování kurzů první psychické pomoci, psychosociální krizové pomoci nebo krizové intervence.

Stanovisko EFPA ohledně naléhavých potřeb dětí ve válečných zónách
Děti žijící v zemích postižených válkou se dostaly pod přímý útok, jsou využívány jako lidské štíty, zabíjeny, mrzačeny nebo rekrutovány k boji. Znásilnění, nucené manželství a únosy se stali běžnou strategií v konfliktech od Sýrie po Jemen a od Demokratické republiky Kongo po Nigerii, Jižní Súdán a Myanmar.
Tento text uvedl UNICEF v prosinci 2018, když došel k závěru, že svět v ochraně dětí ve válečných konfliktech selhal.
V roce 2019, ve kterém oslavujeme 30 výročí úmluvy OSN o právech dítěte (CRC), zůstává situace pro děti zasažené válkou nebo ozbrojeným konfliktem stále stejná. Děti jsou vždy těmi, kdo mohou nejvíce ztratit. V sázce je jejich dětství, bezpečí, jejich blízcí i jejich životy...
Stálý výbor by chtěl z našeho profesního a etického postavení psychologů v oblasti traumatu zdůraznit, že by měla být přijata určitá opatření k zajištění současného i budoucího zdraví a spokojenosti dětí.

Stanovisko  EFPA vzhledem ke konfliktu na Ukrajině
EFPA  žádá národní psychologické asociace, aby zveřejnily stanovisko a iniciovaly jakékoli akce, které by přispěly k mírovému řešení konfliktu a zmírnění zátěže dotčených osob. EFPA proto:

1) Vyjadřuje znepokojení nad vývojem na Ukrajině.
2) Vyzývá členské asociace k podpoře kolegů psychologů na Ukrajině a v dalších zemích dotčených současným konfliktem.
3) Doporučuje psychologům, aby se nezapojovali do propagandy a psychologické války v souvislosti se současným konfliktem.
4) Žádá věnovat pozornost dopadům na duševní zdraví, které se objevují u lidí na Ukrajině a v dalších zemích v regionu.
5) Upozorňuje na nebezpečí nacionalismu v souvislosti s dalším vývojem konfliktu a důraz klade na sdílení společných hodnot a zájmů, před těmi, které rozdělují.
6) Vyzývá psychology se zkušenostmi v oblasti řešení konfliktů ve válce a míru, aby přispěli ke snížení napětí a k podpoře míru.
7) Vyzývá všechny strany, aby pokračovaly ve zmírnění konfliktu pomocí vyjednávání.

jménem výkonné rady EFPA
Prof. dr. Robert A. Roe
President of EFPA